Psykoterapia

 

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapiassa hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti niin, että huomiodaan sinun henkilöhistoria ja nykyinen elämäntilanteesi. Terapian alussa kartoitetaan erilaisia asioita mm. nykyhetken oireita ja ongelmia, elämänhistoriaa sekä mietimme ja sovimme terapian tavoitteista. Hoidon alkuvaiheessa vältetään keskittymästä traumakokemuksiin, niiden sijaan keskitytään mm. opettelemaan itsesäätelyn ja havainnoinnin lisäämistä sekä löytämään oireenhallintakeinoja. Terapiassa opetetaan mm. tunnistamaan autonomisen (sympaattisen ja parasympaattisen) hermoston toimintaa ja niiden kehollisia oireita sekä säätelemään vireystilaa tasolle, jossa sinun ajattelu ja havainnointi ovat mahdollisia. Psykoterapiassa käytetään erilaisia menetelmiä, esim. sensomotorisia menetelmiä vakauttamaan traumaperäisiä oireita. Myöhemmin EMDR terapiaa häiritsevien ja traumaattisten kokemusten prosessoinnissa. Traumaan liittyvät tunteet ovat monesti hyvin voimakkaita ja pelottavia. Kun tunteiden sijaan keskitytään kehon reaktioihin, aistimuksiin sekä puolustusreaktioihin, voidaan turvallisesti lisätä traumamuistuttajien havainnointia siedettävässä vireystasossa. Traumatisoitunutta autetaan vähitellen erottamaan nykyhetken havaintoja ja menneisyyteen liittyviä havaintoja toisistaan. Viitekehykseni teoriataustana on persoonallisuuden rakenteellisen dissosiaation teoria ja työskentelytapani on vaiheorientoitunut.

Niin kauan kuin kehomme tuntee olonsa turvalliseksi, aivomme vastaanottavat uutta informaatiota ja luovat uutta todellisuutta. Silloin kun juutumme traumamuistoon, kadotamme kykymme uuden tiedon vastaanottamiseen ja jumiudumme elämään mennyttä todellisuutta yhä uudestaan ja uudestaan. (Van der Kolk, 2003)

 

Vaiheoirietoitunut hoitomalli

Trauman hoidossa on Suomessa yleisesti käytössä kolmivaiheinen vaiheorientoitunut hoitomalli. Ensimmäiseen vaiheseen eli vakauttavaan hoitoon kuuluu mm. vireystilojen tutkiminen ymmärryksen myötä vireystilojensäätelyn opettelu- ja keinojen kehittyminen, turvallisuuden tunteen kehittyminen. On erityisen tärkeää opetella olemaan läsnä nykyhetkessä. Toisessa terapiavaiheessa edetään häiritsevien kokemusten ja traumamuistojen käsittelyyn, esim. EMDR menetelmää hyödyntäen. Terapian kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa (uudelleen suuntautuminen) keskitytään normaalielämään palaamiseen ja ihmissuhteisiin sekä surutyöhön. Tässä vaiheessa kuntoutujan on muistamisen lisäksi sisäistettävä traumatisaation merkitys omalle elämälle (trauman realisaatio), jotta dissosioidut kokemukset ja persoonan osat voivat yhdentyä eheäksi kokonaisuudeksi (persoonallisuuden intekrointi). Terapia liukuu spiraalimaisesti näiden kolmen vaiheen välillä, vaiheesta toiseen, usein joudutaan palaamaan vakauttamiseen takaisin, jos traumamuistoja lähtee aktivoitumaan enemmän mitä niitä on mahdollista siinä hetkessä käsitellä ja intekroida.

Psykoterapia kestää useimmiten 1-4 vuotta. Joissakin tapauksissa hoito voi olla myös suunitellusti lyhyempi terapia ajanjakso. Hoidon avulla traumatisoitunut ymmärtää oireidensa ja käyttäytymisensä merkityksen ja saa oireensa paremmin hallintaansa ja eläminen nykyhetkessä on mahdollista.

 

EMDR-Terapia

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing = Silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi). EMDR- menetelmän on kehittänyt psykologi Francine Shapiro (v. 1987) ja se on ollut käytössä Suomessa 1990-luvun puolivälistä alkaen. Sitä voidaan käyttää yhtenä menetelmänä psykoterapiassa. Menetelmän avulla voidaan käsitellä traumaattisia tai muita häiritseviä muistoja. Ihmisellä tapahtuu muutoksia traumaattisen tapahtuman aikana mm. hermostossa ja hormonaalisessa tasapainossa. Tämän seurauksena aivot eivät pysty käsittelemään informaatiota kuten neutraaleissa arkipäivän tilanteissa, vaan jää prosessoitumattomana häiritsevään muotoon, usein alkuperäisinä aistimuksina, tunteina ja fysiologisina tuntemuksina. Nämä muistot  voivat myöhemmin aktivoitua erilaisista ärsykkeistä ja aiheuttaa mm. painajaisunia, voimakkaita takautuvia mielikuvia traumaattisesta tapahtumasta tai muita häiritseviä oireita.EMDR on kehitetty traumaattisten muistojen hoitoon nopea ja tehokas hoitomuoto. Paras tutkimusnäyttö on EMDR:n käytöstä akuutin ja viivästyneesti ilmenevän traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

EMDR- hoidossa tapahtuman käsittely yhdistetään silmänliikkeisiin (tai muu bilateraalinen stimulointi esim. taputukset tai koneellinen apuväline kuulokkeiden ja pulsorin avulla). Stimulointi laukaisee fysiologisen mekanismin ja informaation prosessointi aktivoituu. Menetelmä vähentää traumaattiseen tapahtumaan liittyvää tunnekuormitusta, mieleen tunkeutuvia ajatuksia ja mielikuvia sekä painajaisia. Tapahtumaa voidaan jäsentää uudelleen tietoisella tasolla sekä korjata vääristyneitä uskomuksia. EMDR hoito koostuu kahdeksasta vaiheesta. EMDR hoitoon tulee aina sisältyä hoitosuunnitelma eikä menetelmää pidä koskaan käyttää ilman terapeutin asianmukaista koulutusta, asiakkaan valmistelemista EMDR- hoitoon ja mahdollisuutta arvioida jälkeenpäin hoitoa.

Lisätietoa EMDR lähestymistavasta saat suomen EMDR yhdistyksen sivuilta: www.emdr.fi